เนื้อเพลง กักตัวที่ห้องอ้าย

* โควิดมันน่ากลัวเลยอยากไปกักตัวอยู่ห้องได้บ่
น้องนิมัก…น้องนิมักอ้ายแท้หนอ
อยากสิอยู่ใกล้ อยากสิอนู่ใกล้แต่อ้ายคนหล่อ
พอมีบ่น้อ…โอกาสสิอยู่ในใจอ้าย…

น้องนิมัก น้องนิแอบฮักอ้าย
เห็นอ้ายย่ามได๋หัวใจน้องมันสั่น
ได้แต่จอบได้แค่ซอมอ้ายทุกวัน
คงมีสิทธิ์แค่ฝันย้อนบ่กล้าทักไป
แต่สามสี่มื้อจั๊กแม่นเป็นหยัง
ย้อนว่าคำสั่งน้องอุกอั่งหัวใจ
น้องกะย่าน ย่านโควิดหลาย
จักสิเฮ็ดจังได๋หน้าอ้ายกะอยากพ้อ

มันเป็นบ่ซ่วงบ่ซื้น
ยามดึก ๆ ดื่น ๆ คิดพ้อแต่หน้าอ้าย
มันนอนบ่หลับใจน้องกระสับกระส่าย
สิออกไปจอบกะบ่ได้ย้อนว่าเพิ่นใหักักตัว

* โควิดมันน่ากลัวเลยอยากไปกักตัวอยู่ห้องอ้ายได้บ่
น้องนิมัก. .น้องนิมักอ้ายแท้หนอ
อยากสิอยู่ใกล้ อยากสิอยู่ใกล้แต่อ้ายคนหล่อ
พอมีบ่น้อโอกาสสิอยู่ในใจอ้าย

(ลำ) อาวห่านี้เว่าฮอดเรื่องโควิด เจ้ามาผิดเวลา
อ้ายจ๋าถ้าน้องแน้ ให้โควิดหายไปส่าก่อน
น้องสะออน สะออน สะออน อ้ายแท้เด้
ขอแค่อ้ายยังบ่มีไผ มากักโตในใจน้องบ่
น้องบ่ น้องบ่ เด้ออ้ายเด่อ ๆ ๆ เด้อ ๆ อ้ายเด้อ

(แร็ฟ) โควิดน้องนี้ก็กล้ว แต่ว่าเรื่องหลัวน้องก็อยากมี
น้องสาวแก้มแดงคนนี้ บ่ตั่วดอกพี น้องบ่มีไผ
คันมีใจให้อ้ายทักมาบ่ตั๋วดอกหนา น้องกะมีใจ
ไม่กี่มันพี่รอได้ไหม (ซ้ำ) พ้นวิกฤตนี้ไป เฮาจั่งมาฮักกัน
(ไอต้าวความรัก) (ไอต้าวบ้าจุ๊บ ๆ)

มันเป็นบ่ซ่วงบ่ซื้น
ยามดึก ๆ ดื่น ๆ คิดพ้อแต่หน้าอ้าย
มันนอนบ่หลับกระสัยกระส่าย
สิออกไปจอบกะบ่ได้ย้อนว่าเพิ่นให้กักโต

* โควิดมันน่ากลัวเลยอยากไปกักตัวอยู่ห้องอ้ายได้บ่
น้องนิมัก..น้องนิมักอ้ายแท้หนอ อยากสิอยู่ใกล้
อยากสิอยู่ใกล้แต่อ้ายคนหล่อ
พอมีบ่น้อ โอกาสสิอยู่ในใจอ้าย…

* โควิดมันน่ากลัวเลยอยากไปกักตัวอยู่ห้องอ้ายได้บ่
น้องนิมัก..น้องนิมักอ้ายแท้หนอ อยากสิอยู่ใกล้
อยากสิอยู่ใกล้แต่อ้ายคนหล่อพอมีบ่น้อ
โอกาสสิอยู่ในใจอ้าย

พอสิมีบ่น้อโอกาส สิได้เป็นแฟนอ้าย